UnilibБібліотекаБІБЛІОТЕКА
Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка

Нові надходження: Feb 2021 - Feb 2024

55
З-88
Зоценко, М.Л.
Основи гідрогеології та інженерної геології : навч. посіб. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2023. - 258 с.
72
М54
Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Архітектура будівель і споруд» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання : магістр. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2023. - 28 с.
72
М54
Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему «Проведення аналізу в процесі формоутворення архітектурного об’єкта» з навчальної дисципліни «Методи архітектурного формоутворення» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2023. - 12 с.
728
М54
Методичні вказівки до виконання етапів та оформлення архітектурного проєкту на тему «Багатофункціональний житловий комплекс» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» (освітня програма «Архітектура будівель і споруд») другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2023. - 58 с.
72
М54
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Критика сучасних теорій архітектури» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2023. - 12 с.
72
П82
Просторовий розвиток : наук. зб. - Вип. 5. - 2023. - 383 с.
620
К82
Криль, Я.А.
Матеріалознавство : тлумач. словник в 2 т. - Т. 1. А - М. - 432 с.
620
К82
Криль, Я.А.
Матеріалознавство : тлумач. словник в 2 т. - Т. 2. Н - Я. - 476 с.
82
Д36
Деревянко, Елена
Опыты ясномыслия : эссе о власти, деньгах и людях эпохи постправды. - Ч. 1. - 384 с.
82
Д36
Деревянко, Елена
Опыты ясномыслия : эссе о власти, деньгах и людях эпохи постправды. - Ч. 2. - 352 с.
332
Ш37
Шевченко, О.В.
Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.05. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 40 с.
Промислове будівництво та інженерні споруди. - 2020. - № 4
Science and innovation. - 2020. - № 5
Science and innovation. - 2020. - № 6
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 4
Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2020. - № 3
726
Т19
Таранушенко, С.А.
Знищені шедеври української дерев'яної сакральної архітектури : Книга з доповненою реальністю. - Х. : Вид. Олександр Савчук, 2021. - 224 с.
658
К63
Комеліна, О.В.
Транспортна логістика : навч.-метод. посіб. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 210 с.
159.9
А92
Міжособистісні стосунки підлітка : методичні вказівки для студентів спеціальності 053 Психологія. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 77 с.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2020. - № 3
725
М54
Methodical guidelines to perform the stages and design of an architectural project on the topic "Cafe for 50 seats" for 2nd year students majoring in 191 "Architecture and Urban Planning" at the level of higher education "Bachelor" full-time education = Методичні вказівки до виконання етапів та оформлення архітектурного проекту на тему «Кафе на 50 місць» для студентів 2-го курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» рівня вищої освіти «бакалавр» денної форми навчання. - Poltava : Nat. Univ. Yuri Kondratyuk, 2021. - 48 p.
711
М65
Містобудування та територіальне планування. Вип. 76 : наук.-техн. зб. - К. : КНУБА, 2021. - 326 с.
692
Ф55
Філоненко, О.І.
Динамічні теплові характеристики огороджувальних конструкцій будівель : дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.01. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 365 с.
692
Ф55
Філоненко, О.І.
Динамічні теплові характеристики огороджувальних конструкцій будівель : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.23.01. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 39 с.
624.1
.16
М23
Манжалій, С.М.
Робота деформованої будівлі на пальовому фундаменті, підсиленому плитою : дис. ... канд. техн. наук: 05.23.02. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 185 с.
624.1
.16
М23
Манжалій, С.М.
Робота деформованої будівлі на пальовоми фундаменті, підсиленому плитою : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.02. - Полтава : Нац. ун-т ім. Ю. Кондратюка, 2021. - 26 с.
332
Л36
Литвиненко, І.В.
Удосконалення методів формування земельних сервітутів для об'єктівінженерно-транспортної інфраструктури : автореф. дис. ... канд техн. наук: 05.24.04. - К. : КНУБА, 2021. - 20 с.
528
Н62
Нікітенко, К.О.
Моделювання точності геодезичних робіт при проведенні моніторингу на стадії експлуатації магістрального газопроводу : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.01. - К. : КНУБА, 2021. - 18 с.
Science and innovation. - 2021. - № 2
Science and innovation. - 2020. - № 4
Показано 30 (64)