Електронна бібліотека

ПРИМІТКА:
Для повноцінного доступу до ресурсів "Електронної бібліотеки" Вам потрібно авторизуватися на сайті або знаходитися в зоні доступу (в локальній мережі університету або якщо Ваша зовнішня статична IP-адреса є в списку дозволених).

ПРИМІТКА:
Пошук ведеться за кодом, назвою, автором, роком видання та описом ресурсу
Можна робити вибірку по кафедрі та типу документу
Просто введіть ключове слово та натисніть клавишу "Enter" або кнопку "Здійснити пошук"
Довжина слова має бути більше 3-х символів.

ПРИМІТКА:
Якщо не використовувати фільтр пошуку то буде виведено 50 записів та їх сортування здійсниться відносно статистики пошуку та скачування.

Методичні вказівки до викон. практ. завдань, контр. робіт і завдань для самост. підгот. з дисц. «Внутрішній економ. механізм підпр.» для слухачів навч.-метод. центру дистанц. та післядиплом. освіти (ч.2). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 37 с.
Григор'єва О.В., Шумейко О.Ю.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2012)
[76.10.06.02]
Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Арх. і буд. конструкції» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» за проф. спрямуванням «Теплогазопостачання і вентиляція». – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 15 c.
Семко В.О., Галінська Т.А.
Кафедра архiтектури та міського будівництва (2012)
Конспект лекцій із дисципліни «Організація, планування та основи менеджменту» для студентів спеціальності 7.090217 «Обладнання нафтових і газових промислів» усіх форм навчання. Частина 2. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 185 с.
Туржанський П.В.
Кафедра нафтогазової інженерії та технологій (2011)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовий облік” для слухачів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” центру післядипломної освіти. - Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 25 с.
Титаренко В.О.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2006)
Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт із ТП MS- Еxcel для студентів всіх форм навчання зі спеціальностей:7.050106 “Облік і аудит”,7.050107 “Економіка підприємства” (спеціалізація – “Правове регулювання економіки підприємства”),7.050201 “Менеджмент організацій”. – Полтава: ПолтНТУ, 2003.– 33 с.
Корх О.І., Деркач Т.М.
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем (2003)
Методичні вказівки до викон. курсової роботи з дисц. "Теорія ймовірностей і математична статистика" ч.1. Первинна обробка вибірок, інтервальне оцінювання, перевірка статистичних гіпотез.– Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 58 с.
Пічугіна О.С.
Кафедра вищої та прикладної математики (2008)
Історія бухгалтерського обліку: Опорний конспект лекцій. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 53 с.
Завора Т.М.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2009)
Методичні вказівки для виконання переддипломної практики студентами спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 44 с.
Маркіна І.А., Біловол Р.І., Дячков Д.В.
Кафедра менеджменту і логістики (2013)
Методичні вказівки до вивч. навч. дисц. «Наукові дослідження в галузі архітектури будівель і споруд» для студ. 5-го курсу спеціал. 8.06010201 «Арх. буд. і споруд» ОКР «магістр арх.» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 12 с.
Дмитренко А.Ю.
Кафедра архітектури будівель та містобудування (2011)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему "Монтаж трубопроводу зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення" для студентів з напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)- Полтава: ПолтНТУ, 2012. - 46 с.
Коршунов М.О.
Кафедра технологій будівництва (2012)
Конспект лекцій із дисципліни «Історія архітектури України» (частина ІІ) для студентів 3-го курсу за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 54 с.
Негай Г.А., Бєлявська О.Ю.
Кафедра архітектури будівель та містобудування (2013)
Laboratory Operations Manual «Borehole Drilling» for speciality 185 «Oil and Gas Engineering and Technologies». – Poltava : Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, 2018. – 31 p.
Винников Ю.Л., Мангура А.М., Педченко М.М.
Кафедра нафтогазової інженерії та технологій (2018)
Давиденко Ю.О. Визначення положення центра ваги твердого тіла : навч. посіб. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – 60 с.
Давиденко Ю.О.
Кафедра конструкцій із металу, дерева та пластмас (2013)
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління інноваційними проектами» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент інноваційної діяльності». – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 90 с.
Дрогомирецька М.І.
Кафедра менеджменту і логістики (2017)
Методичні вказівки до практичних занять та індивідуальної роботи з дисципліни «Наукові дослідження в галузі будівельної фізики» для студентів будівельних спеціальностей усіх форм навчання. Будівельна теплофізика. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 25 с.
Філоненко О.І.
Кафедра архiтектури та міського будівництва (2016)
Методичні вказівки до виконання самостійних робіт із дисципліни «Рисунок» для студентів 4-го курсу за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 15 с.
Рибас Н.І., Нестеренко А.А.
Кафедра архітектури будівель та містобудування (2014)
Методичні вказівки та варіанти контрольних робіт із дисципліни «Договірне право» для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. — 18 с.
Скрильник О.О.
Кафедра публічного управління, адміністрування та права (2014)
Методичні вказівки щодо змісту та організації самостійного вивчення дисципліни «Цінові стратегії фірми» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого рівня вищої освіти. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 16 с.
Чичуліна К.В.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2018)
Онищенко, В.О. Зміст регіональної рекреаційної політики України в трансформаційних умовах / В.О. Онищенко, О.М. Філонич // Економіка і регіон: наук. вісн. - Полтава: ПолтНТУ, 2009. - №4(23). - С. 3-7.
Онищенко В.О., Філонич О.М.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2009)
Практичні завдання з дисципліни „Макроекономіка” для студентів денної форми навчання економічних спеціальностей. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 40 с.
Жовнір Н.М., Крекотень І.М., Винник С.О.
Кафедра економiчної теорiї та економічної кібернетики (2012)
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси» . - Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 34 с.
Філонич О.М., Тополь В.В.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2012)
[34.04.11.01]
Інженерна геодезія: методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 45 с.
Богдан І.Ю., Корба П.С.
Кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель (2006)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Економічна кібернетика” для студентів спеціальності 6.050100 „Економічна кібернетика”– Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 26 с.
Харченко Ю.А., Щербініна С.А.
Кафедра економiчної теорiї та економічної кібернетики (2007)
[20.22.02.01]
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Портфельна теорія управління фінансовими інвестиціями» для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 47 с.
Романова Т.В., Хадарцев О.В.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2013)
[42.18.02.02]
Методичні вказівки до викон. курсового проекту “Проектування каркасу одноповерхової виробничої будівлі” з курсу “Металеві конструкції” для студ. за напрямом підготовки «Буд.» спеціал. “Міське буд. та господарство”.– Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 28 с.
Чичулін В.П.
Кафедра конструкцій із металу, дерева та пластмас (2012)
[20.15.12.01]
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для слухачів факультету дистанційної та післядипломної освіти. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 22 с.
Пасічна І.О.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2012)
Близнюк О.П. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти другого (магістерського) рівня спец. 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування / О.П. Близнюк, О.М. Іванюта. – Х. : ХДУХТ, 2017. – 255 с.
Близнюк О.П., Іванюта О.М.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2017)
Воскобійник, О.П. Експериментальні дослідження залізобетонних балок з дефектами та пошкодженнями, які викликають косий згин / О.П. Воскобійник, О.О. Кітаєв, Я.В. Макаренко, Є.С. Бугаєнко / Збірник наук. праць (галузеве машинобуд., буд-во). - Полтава: ПолтНТУ, 2011. - Вип.1(29). - С. 87-92.
Воскобійник О.П.
Кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій та опору матеріалів (2011)
Георгій Агрікола. Про гірничу справу ХII книг (книги I- VI) / Переклад і ред. В.С. Білецького та Г.І. Гайка. – Донецьк: "Східний видавничий дім", 2014. – 232 с.
Білецький В.С.
Кафедра нафтогазової інженерії та технологій (2014)
Голік, Ю.С. Екологічний стан Полтавщини як основа розроблення екологічної програми / Ю.С. Голік, В.С. Єгоров, О.Е. Ілляш // Збірник наук. праць (галузеве машинобуд., буд-во). - Полтава: ПолтНТУ, 2001. - Вип.7.- С.110-119.
Голік Ю.С., Єгоров В.С., Ілляш О.Е.
Кафедра прикладної екології та природокристування (2001)
Діденко, С.В. Модель управління ризиком аудиторської діяльності / С.В. Діденко // Економіка і регіон: наук. вісн. - Полтава: ПолтНТУ, 2009. - №1(20). - С. 139-142.
Діденко С.В.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2009)
Лекція на тему "Міжнародні маркетингові комунікації" дисципліни "Міжнародний маркетинг"
Безрукова Н.В.
Кафедра міжнародних економічних відносин та туризму
Міцність і деформативність розтягнуто-зігнутих сталевих елементів з урахуванням пластичної стадії роботи: Автореферат. - Полтава: ПолтНТУ, 2005. - 27 с.
Бібік М.В.
Кафедра конструкцій із металу, дерева та пластмас (2005)
Матюшіна, Ю.І. Класифікація витрат як передумова організації управління підприємством / Ю.І. Матюшіна // Економіка і регіон: наук. вісн. - Полтава: ПолтНТУ, 2013. - № 2(39). - С. 98 - 103.
Матюшіна Ю.І.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2013)
Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Статистика» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 37 с.
Глушко А.Д., Бондаревська О.М.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2018)
Методичні вказівки до виконання практичних завдань із дисципліни «Економічна кібернетика 1» для студентів спеціальності 051 «Економіка». — Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 36 с.
Скрильник І.І.
Кафедра економiчної теорiї та економічної кібернетики (2017)
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Безпека в галузі та надзвичайних ситуаціях» для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 35 с.
Пахомов Р.І., Зима О.Є., Дегтярьов В.Л.
Кафедра технологій будівництва (2017)
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи по дисципліні «Системи та мережі радіо та телевізійного мовлення» для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050903 «Телекомунікації». – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 22 с.
Смоляр В.Г.
Кафедра автоматики, електроніки та телекомунікацій (2013)
Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни «Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності» для студентів напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини». – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – 42 с.
Бойко Г.М.
Кафедра фізичної культури та спорту (2014)
Методичні вказівки щодо виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цінові стратегії фірми» для студентів спеціаль-ності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого рівня ви-щої освіти. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 22 с.
Чичуліна К.В.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2018)
Методичні вказівки щодо змісту та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 6.050305 «Управління персоналом та економіка праці» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 31 с.
Самойлик Ю.В.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2016)
Онищенко, В.О. Європейський досвід формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування / В.О. Онищенко, Т.О. Паутова // Економіка і регіон: наук. вісн. - Полтава: ПолтНТУ, 2009. - №4(23). - С. 36-41.
Онищенко В.О., Паутова Т.О.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2009)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Безпека життєдіяльності" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Укл.: В.А. Смирнов, С.А. Дикань. - Полтава: ПолтНТУ, 2006. - 13 с.
Смирнов В.А., Дикань С.А.
Кафедра технологій будівництва (2006)
Навчально-методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів із дисципліни «Фінансові системи зарубіжних країн» для студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка». – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 24 с.
Попова Ю.М.
Кафедра міжнародних економічних відносин та туризму (2011)
[41.07.02.01]
Основи нафтогазової справи (геодезія): методичні вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050304 „Нафтогазова справа” ОКР „бакалавр”. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 32 с.
Карюк А.М., Корба П.С., Міщенко Р.А.
Кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель (2012)
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Менеджмент персоналу». – Полтава: ПНТУ, 2012. – 49 с.
Маркіна І.А., Маховка В.М.
Кафедра міжнародних економічних відносин та туризму (2012)
[20.27.31.02]
Програма практики «Університетська освіта» студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання та методичні вказівки до оформлення звіту. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 20 с.
Мущинська О.І.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2011)
Биба В.В. Економічний аналіз : навч. посіб. для студ. усіх екон. спец. / В.В. Биба, І.В. Міняйленко, Н.Б. Теницька. – Полтава : ПолтНТУ, 2012. – 218 с.
Биба В.В., Міняйленко І.В., Теницька Н.Б.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2012)
Конспект лекцій з дисципліни «Історія архітектури України» для студентів 3-го курсу за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. Частина ІІІ. - Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 128 с.
Негай Г.А., Бєлявська О.Ю.
Кафедра архітектури будівель та містобудування (2013)
Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Менеджмент будівельного комплексу» для студентів спеціальності 6.030601 напряму підготовки «Менеджмент» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 23 с.
Зернюк О.В., Гринько О.В.
Кафедра менеджменту і логістики (2011)
Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 5635693
Кількість переглядів сторінки: 892814
Сторінка була створена за 0.378 секунд