Електронна бібліотека

ПРИМІТКА:
Для повноцінного доступу до ресурсів "Електронної бібліотеки" Вам потрібно авторизуватися на сайті або знаходитися в зоні доступу (в локальній мережі університету або якщо Ваша зовнішня статична IP-адреса є в списку дозволених).

ПРИМІТКА:
Пошук ведеться за кодом, назвою, автором, роком видання та описом ресурсу
Можна робити вибірку по кафедрі та типу документу
Просто введіть ключове слово та натисніть клавишу "Enter" або кнопку "Здійснити пошук"
Довжина слова має бути більше 3-х символів.

ПРИМІТКА:
Якщо не використовувати фільтр пошуку то буде виведено 50 записів та їх сортування здійсниться відносно статистики пошуку та скачування.

Методичні вказівки до викон. практ. завдань, контр. робіт і завдань для самост. підгот. з дисц. «Внутрішній економ. механізм підпр.» для слухачів навч.-метод. центру дистанц. та післядиплом. освіти (ч.2). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 37 с.
Григор'єва О.В., Шумейко О.Ю.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2012)
[26.0.01.0]
Індивідуальні семестрові завдання до самост. вивчення дисц. «Організація і методика економіч. аналізу» для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 50 с.
Биба В.В., Міняйленко І.В.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2011)
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Логістика» студентами дистанційної та післядипломної освіти. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 23 с.
Болдирєва Л.М.
Кафедра менеджменту і логістики (2012)
[76.10.06.02]
Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Арх. і буд. конструкції» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» за проф. спрямуванням «Теплогазопостачання і вентиляція». – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 15 c.
Семко В.О., Галінська Т.А.
Кафедра архiтектури та міського будівництва (2012)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Фінансовий облік” для слухачів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” центру післядипломної освіти. - Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 25 с.
Титаренко В.О.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2006)
Конспект лекцій із дисципліни «Організація, планування та основи менеджменту» для студентів спеціальності 7.090217 «Обладнання нафтових і газових промислів» усіх форм навчання. Частина 2. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 185 с.
Туржанський П.В.
Кафедра нафтогазової інженерії та технологій (2011)
Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт із ТП MS- Еxcel для студентів всіх форм навчання зі спеціальностей:7.050106 “Облік і аудит”,7.050107 “Економіка підприємства” (спеціалізація – “Правове регулювання економіки підприємства”),7.050201 “Менеджмент організацій”. – Полтава: ПолтНТУ, 2003.– 33 с.
Корх О.І., Деркач Т.М.
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем (2003)
Методичні вказівки для виконання переддипломної практики студентами спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 44 с.
Маркіна І.А., Біловол Р.І., Дячков Д.В.
Кафедра менеджменту і логістики (2013)
Історія бухгалтерського обліку: Опорний конспект лекцій. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 53 с.
Завора Т.М.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2009)
LECTURE NOTES OF SUBJECT "OIL AND GAS CASES BASICS" for students educational qualification of "bachelor" by specialty 185 "Oiland Gas Engineering and Technology", 184 "Mining". – Poltava, Poltava national technical Yuri Kondratyuk university, 2018. – 116 p.
Зоценко М.Л., Петраш Р.В., Нестеренко Т.М.
секція геотехніки та інженерної геології, Кафедра нафтогазової інженерії та технологій (2018)
Інформаційні системи та технології : конспект лекцій по вивченню графічного редактора GIMP / Уклад. : О.І. Тесьолкін, І.І.Скрильник. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 58 с.
Тесьолкін О.І., Скрильник І.І.
Кафедра економiчної теорiї та економічної кібернетики (2018)
Визначення положення центра ваги твердого тіла: Навч. посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 60 с.
Давиденко Ю.О.
секція будівельної та теоретичної механіки (2013)
Клименко, В.В. Експериментальне дослідження взаємодії гетерогенних систем, які містять газогідрати, з конструкційними та ущільнювальними матеріалами / В.В. Клименко, О.В. Бандуріна // Збірник наук. праць (галузеве машинобуд., буд-во). - Полтава: ПолтНТУ, 2011. - Вип.1(29). - С. 225-229.
Клименко В.В., Бандуріна О.В.
Кафедра нафтогазової інженерії та технологій (2011)
Лабораторний практикум з дисципліни "Мережні інформаційні технології" для студентів за спеціальністю 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 119 с.
Москаленко А.О.
Кафедра автоматики, електроніки та телекомунікацій, Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем (2013)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Технічні основи створення машин» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство», 7.05050308 «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», 7.05050201 «Технології машинобудування». – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 17 с.
Надобко В.Б.
Кафедра будiвельних машин і обладнання (2015)
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Технологічні вимірювання та прилади» напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» для студентів усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 35 с.
Борщ В.В., Борщ О.Б.
Кафедра автоматики, електроніки та телекомунікацій (2012)
Методичні вказівки до самостійної роботи із дисциплін «Гідравліка, гідро-та пневмоприводи», «Гідропневмоавтоматика» для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки: 6.070106 «Автомобільний транспорт», 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050702 «Електромеханіка». — Полтава: ПолтНТУ, 2015. - 28с.
Дураченко Г.Ф.
Кафедра будiвельних машин і обладнання (2015)
Онищенко, В.О. Методи управління кредитним портфелем банку / В.О. Онищенко, Н.І. Волкова // Економіка і регіон. - Полтава: ПолтНТУ, 2014. - №5(48). - С. 3-9.
Онищенко В.О., Волкова Н.І.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2014)
Онищенко, В.О. Тенденції та проблеми розвитку науково-виробничої сфери регіонів України / В.О. Онищенко, В.М. Кривошей // Економіка і регіон: наук. вісн. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. - №3(34). - С.3-9.
Онищенко В.О.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2012)
Робоча програма навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (за скороченим терміном навчання на основі ОКР «Молодший спеціаліст») : бакалавр
Штепенко К.П.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2019)
Робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі та інтернет-технології». Складена відповідно до освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» : бакалавр
Дмитренко Т.А.
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем (2019)
Методичні вказівки до викон. курсової роботи з дисц. "Теорія ймовірностей і математична статистика" ч.1. Первинна обробка вибірок, інтервальне оцінювання, перевірка статистичних гіпотез.– Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 58 с.
Пічугіна О.С.
Кафедра вищої та прикладної математики (2008)
Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему "Монтаж трубопроводу зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення" для студентів з напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)- Полтава: ПолтНТУ, 2012. - 46 с.
Коршунов М.О.
секція органiзацiї і технологiї будiвництва і охорони працi (2012)
Методичні вказівки до вивч. навч. дисц. «Наукові дослідження в галузі архітектури будівель і споруд» для студ. 5-го курсу спеціал. 8.06010201 «Арх. буд. і споруд» ОКР «магістр арх.» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 12 с.
Дмитренко А.Ю.
Кафедра архітектури будівель та містобудування (2011)
Конспект лекцій із дисципліни «Історія архітектури України» (частина ІІ) для студентів 3-го курсу за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 54 с.
Негай Г.А., Бєлявська О.Ю.
Кафедра архітектури будівель та містобудування (2013)
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси» . - Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 34 с.
Філонич О.М., Тополь В.В.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2012)
[20.22.02.01]
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Портфельна теорія управління фінансовими інвестиціями» для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – 47 с.
Романова Т.В., Хадарцев О.В.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2013)
[42.18.02.02]
Методичні вказівки до викон. курсового проекту “Проектування каркасу одноповерхової виробничої будівлі” з курсу “Металеві конструкції” для студ. за напрямом підготовки «Буд.» спеціал. “Міське буд. та господарство”.– Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 28 с.
Чичулін В.П.
Кафедра конструкцій із металу, дерева та пластмас (2012)
Георгій Агрікола. Про гірничу справу ХII книг (книги I- VI) / Переклад і ред. В.С. Білецького та Г.І. Гайка. – Донецьк: "Східний видавничий дім", 2014. – 232 с.
Білецький В.С.
Кафедра нафтогазової інженерії та технологій (2014)
Голік, Ю.С. Екологічний стан Полтавщини як основа розроблення екологічної програми / Ю.С. Голік, В.С. Єгоров, О.Е. Ілляш // Збірник наук. праць (галузеве машинобуд., буд-во). - Полтава: ПолтНТУ, 2001. - Вип.7.- С.110-119.
Голік Ю.С., Єгоров В.С., Ілляш О.Е.
Кафедра прикладної екології та природокристування (2001)
Зернюк, О.В. Логістичний аналіз управління збутовою діяльністю промислового підприємства / О.В. Зернюк, В.О. Ігнатенко // Економіка і регіон: наук. вісн. - Полтава: ПолтНТУ, 2015. - №5(54). - С. 60-65.
Зернюк О.В.
Кафедра менеджменту і логістики (2002)
Комлик Ю.О. Електронні бібліотеки як інформаційні центри в системі соціальних комунікацій // Матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи» (3 груд. 2015 р.). – Полтава, 2015. – С. 136 – 138.
Комлик Ю.О.
Кафедра українознавства, культури та документознавства (2015)
Конспект лекцій з дисципліни «Історія зарубіжної літератури (всесвітня література)» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.020303 «Філологія» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 49 с.
Грінченко Н.О.
Кафедра германської філології та перекладу (2015)
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Управління інноваційними проектами» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент інноваційної діяльності». – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 90 с.
Дрогомирецька М.І.
Кафедра менеджменту і логістики (2017)
Лекція на тему "Міжнародні маркетингові комунікації" дисципліни "Міжнародний маркетинг"
Безрукова Н.В.
Кафедра міжнародних економічних відносин та туризму
Міцність і деформативність розтягнуто-зігнутих сталевих елементів з урахуванням пластичної стадії роботи: Автореферат. - Полтава: ПолтНТУ, 2005. - 27 с.
Бібік М.В.
Кафедра конструкцій із металу, дерева та пластмас (2005)
Матюшіна, Ю.І. Класифікація витрат як передумова організації управління підприємством / Ю.І. Матюшіна // Економіка і регіон: наук. вісн. - Полтава: ПолтНТУ, 2013. - № 2(39). - С. 98 - 103.
Матюшіна Ю.І.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2013)
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Прикладна економетрика» для студентів спеціальності: 051 «Економіка» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ. 2016. – с. 28.
Панасенко Н.Л.
Кафедра економiчної теорiї та економічної кібернетики (2016)
Методичні вказівки до виконання практичних робіт із курсу «Монтаж бурового та нафтопромислового обладнання» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 43 с.
Савик В.М., Міщук Ю.С.
Кафедра нафтогазової інженерії та технологій (2017)
Методичні вказівки до виконання практичних робіт із обмірювальної практики на тему «Обміри архітектурних об’єктів» для студентів 1-го курсу за напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – 22 с.
Трегубов В.О., Макуха О.В.
Кафедра архітектури будівель та містобудування (2014)
Методичні вказівки щодо змісту та організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 6.050305 «Управління персоналом та економіка праці» усіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – 31 с.
Самойлик Ю.В.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2016)
Навчальний посібник до вивчення курсу «Цінові стратегії фірми» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого рівня вищої освіти. – Полтава : ПолтНТУ, 2018. – 135 с.
Чичуліна К.В.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2018)
Робоча програма навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» : бакалавр
Штепенко К.П.
Кафедра фiнансiв, банківського бізнесу та оподаткування (2019)
Робоча програма навчальної дисципліни «Елементи теорії автоматів та дослідження операцій» для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки : бакалавр
Руденко О.А.
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем (2019)
[20.15.12.01]
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Податкове право» для слухачів факультету дистанційної та післядипломної освіти. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 22 с.
Пасічна І.О.
Кафедра економiки, підприємництва та маркетингу (2012)
Практичні завдання з дисципліни „Макроекономіка” для студентів денної форми навчання економічних спеціальностей. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 40 с.
Жовнір Н.М., Крекотень І.М., Винник С.О.
Кафедра економiчної теорiї та економічної кібернетики (2012)
Навчально-методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів із дисципліни «Фінансові системи зарубіжних країн» для студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка». – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 24 с.
Попова Ю.М.
Кафедра міжнародних економічних відносин та туризму (2011)
[34.04.11.01]
Інженерна геодезія: методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 45 с.
Богдан І.Ю., Корба П.С.
Кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель (2006)
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Менеджмент персоналу». – Полтава: ПНТУ, 2012. – 49 с.
Маркіна І.А., Маховка В.М.
Кафедра міжнародних економічних відносин та туризму (2012)
[41.07.02.01]
Основи нафтогазової справи (геодезія): методичні вказівки до викон. лаборат. робіт для студ. денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.050304 „Нафтогазова справа” ОКР „бакалавр”. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 32 с.
Карюк А.М., Корба П.С., Міщенко Р.А.
Кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та сільських будівель (2012)
Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 5490952
Кількість переглядів сторінки: 823222
Сторінка була створена за 0.286 секунд