Нові надходження

                                                       лютий – квітень 2018

 1.  

Аль-Азассі, Есса Мохаммед. Динамічні моделі і методи маршрутизації на основі розподілу ресурсів для WiMAX мереж в режимі mesh : автореферат / Есса Мохаммед Аль-Азассі. - Одеса : ОНАЗ, 2017. - 21 с.

 1.  

Антощенков, Р.В. Динаміка та енергоефективність багатоелементних сільськогосподарських агрегатів [Текст] : автореферат... докт. техн. наук / Р.В. Антощенков. - Х. : ХНТУСГ, 2018. - 40 с.

 1.  

Бажинова, Т.О. Оцінка автомобілів за рахунок визначення показників якості на етапі експлуатації [Текст] : автореферат / Т.О. Бажинова. - Х. : ХНАДУ, 2018. - 20 с.

 1.  

Байрачний, В.О. Соціальна відповідальність у суспільстві, що трансформується [Текст] : автореферат / В.О. Байрачний ; ДНУ ім. О. Гончара. - Дніпро, 2018. - 20 с.

 1.  

Бойко, М.О. Науково-методичні засади оцінки стану економічної безпеки стивідорної компанії : автореферат / М.О. Бойко ; Ін-т проблем ринку та екон.-еколог. досліджень. - Одеса, 2018. - 20 с.

 1.  

Бутов, А.М. Організація інноваційної діяльності регіону [Текст] : автореферат / А.М. Бутов. - Ужгород : УжНУ, 2018. - 20 с.

 1.  

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / відп. ред. Е.С. Малкін. - К. : КНУБА, 2017. - Вип. 23. - 64 с.

 1.  

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи. № 870. - Львів : Львів. політехніка, 2017. - 140 с.

 1.  

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. № 858 : зб. наук. праць / голов. ред. Н.І. Чухрай ; відп. ред. О.Є. Кузьмін. - Львів : Львів. політех., 2006. - 196 с.

 1.  

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. № 867 [Текст] : зб. наук. пр. / голов. ред. Н.І. Чухрай. - Львів : Львів. політехніка, 2017. - 80 с.

 1.  

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія. Технологія речовин та їх застосування. № 868 [Текст] : зб. наук. пр. / голов. ред. Н.І. Чухрай ; відп. ред. В.Й. Скорохода. - Львів : Львів. політехніка, 2017. - 436 с.

 1.  

Воскобійник, Г. Свобода і далі: шлях української жінки до нового життя в Америці [Текст] / Галина Воскобійник. - Львів : Піраміда, 2018. - 284 с. : 14 л. фот. - (Приватна колекція).

 1.  

Вострякова, В.І. Удосконалення логістичної системи розподілу продукції сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореферат / В.І. Вострякова. - Вінниця : ВНАУ, 2017. - 21 с.

 1.  

"Глянь на Індію ти, на той берег святий, де вселюдства шумить океан" [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. Полтав. міськ. центру укр.-інд. дружби "Шанті" (1998 - 2017) / відпов. ред. С.М. Грицай. - Полтава : Освітаінфоком, 2017. - 203 с.

 1.  

Головко, О.П. Державне регулювання розвитку будівельної галузі України [Текст] : автореферат / О.П. Головко ; Причорномор. НДІ екон. та інновацій. - Одеса, 2018. - 20 с.

 1.  

Грек, М.О. Метод і моделі містобудівних факторів на використання земель міст [Текст] : автореферат / М.О. Грек. - Х. : ХНУМГ, 2017. - 20 с.

 1.  

Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник / Під ред. О.С. Столярчука. - Львів-Луцьк : Вид. Тараса Сороки, 2017. - Вип. 18. - 16 с.

 1.  

Гукасян, О.М. Вплив технології бетонування на міцність трубобетонних елементів [Текст] : автореферат / О.М. Гукасян. - Полтава : ПолтНТУ, 2018. - 20 с.

 1.  

Гукасян, О.М. Вплив технології бетонування на міцність трубобетонних елементів [Текст] : дисертація / О.М. Гукасян. - Полтава : ПолтНТУ, 2018. - 178 с.

 1.  

Дерев'янко, Л.І.Кореляція первинних і вторинних прийменників у структурі часових семантико-синтаксичних відношень [Текст] : монографія / Л.І. Дерев'янко. - Полтава : Астрая, 2017. - 194 с.

 1.  

Дерун, А.М. Раціоналізація організаційних форм господарювання в національній економіці [Текст] : автореферат / А.М. Дерун ; ІПК ДСЗУ. - К., 2018. - 20 с.

 1.  

Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво [Текст] = Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. Issue 2(49)'2017 / голов. ред. С.Ф. Пічугін. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - Вип. 2 (49). - 312 с.

 1.  

Іванов, Є.І. Державна політика диферсифікації зовнішньоторговельної сфери національної економіки [Текст] : автореферат / Є.І. Іванов ; Нац. акад. управління. - К. : НАУ, 2018. - 20 с.

 1.  

Калакура, Я.С. Ментальний вимір української цивілізації  / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський,     М.Ф. Юрій. - К. : Генеза, 2017. - 560 с.

 1.  

Канигін, О.В. Підвищення ефективності газових жаротрубних водогрійних котлів [Текст] : автореферат / О.В. Канигін. - К. : Ін-т техн. теплофізики, 2018. - 20 с.

 1.  

Кочкарьов, Д.В. Нелінейний опір залізобетонних елементів і конструкції силовим впливам [Текст] : автореф. дис... докт. техн. наук / Д.В. Кочкарьов. - Рівне : РНУВГП, 2018. - 44 с.

 1.  

Кочкарьов, Д.В. Нелінейний опір залізобетонних елементів і конструкції силовим впливам [Текст] : дисертація... докт. техн. наук / Д.В. Кочкарьов. - Рівне : РНУВГП, 2018. - 467 с.

 1.  

Крамаренко, М.А. Наукові засади архітектурно-планувальної організації курортних готелів [Текст] : автореферат / М.А. Крамаренко. - К. : КНУБА, 2018. - 20 с.

 1.  

Культура безопасности на ядерных объектах Украины [Текст] : учеб. пособ. / В.В. Бегун, С.В. Бегун, С.В. Широков та ін. - К. : НТУУ "КПИ", 2009. - 363 с.

 1.  

Литвиненко, Т.П. Планування розвитку територій [Текст] : навч. посіб. / Т.П. Литвиненко, В.В. Тимошевський, І.В. Ткаченко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 326 с.

 1.  

Литвиненко, Т.П. Принципи благоустрою автомобільних доріг та вулично-шляхової мережі [Текст] : монографія / Т.П. Литвиненко, І.В. Ткаченко. - Полтава : Шевченко Р.В., 2017. - 206 с.

 1.  

Макаренко, А.А. Вплив гідродинамічної кавітаційної обробки гетерогенних систем на утворення ліпідних наноструктур [Текст] : автореферат / А.А. Макаренко. - К. : ІТТ НАНУ, 2018. - 24 с.

 1.  

Мерилова, І.О. Функціонально-планувальна організація мережі закладів позашкільної освіти (на прикладі Дніпропетровської області) : автореферат / І.О. Мерилова. - К. : КНУБА, 2018. - 24 с.

 1.  

Методичні вказівки до самостійної роботи з проведення передпроектного аналізу при викон. архіт. проектів із навч. дисц. «Архітектурне проектування», «Архіт. проектування з використанням ЕОМ» для студ. 2-4 курсів напряму підготовки "Архітектура" [Текст] / уклад. А.Ю. Дмитренко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 40 с.

 1.  

Методичні вказівки до самостійної роботи з проведення передпроектного аналізу при викон. архіт. проектів із навч. дисц. «Архітектурне проектування», «Архіт. проектування з використанням ЕОМ» для студ. 2-4 курсів спец. "Архітектура та містобудування" [Текст] / уклад. А.Ю. Дмитренко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 40 с.

 1.  

Методологія та організація науково-дослідницької діяльності [Текст] : навч. посіб. для магістрів / уклад. Н.К. Кочерга. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 164 с.

 1.  

Методологія та практика сталого розвитку туризму [Текст] : кол. моногр. / за заг. ред. І.В. Черниш. - Полтава : Астрая, 2018. - 231 с.

 1.  

Навчально-методичний посібник із дисципліни "Макроекономіка" для студентів галузі знань "Соціальні та поведінкові науки", "Управління та адміністрування" [Текст] / уклад. Н.М. Жовнір. - Полтава : ПолтНТУ, 2018. - 151 с.

 1.  

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія [Текст] / голов. ред. Г.В. Шумицька. - Ужгород : Вид-во УжНУ, 2017. - Вип. 1 (37). - 136 с.

 1.  

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія [Текст] / голов. ред. Г.В. Шумицька. - Ужгород : Вид-во УжНУ, 2017. - Вип. 2 (38). - 96 с.

 1.  

Носатов, І.К. Регулювання сфери інформаційних технологій в національній економіці [Текст] : автореферат / І.К. Носатов ; Причорномор. НДІ екон. та інновацій. - Одеса, 2018. - 20 с.

 1.  

Онищенко, В.О. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : підручник / В.О. Онищенко, М.І. Бондар, В.В. Дубовая. - К. : ЦУЛ, 2015. - 576 с.

 1.  

Орленко, М.І. Проблеми та методи реставрації пам'яток архітектури України (XI - поч. XX ст.) [Текст] : автореферат... докт. архіт. / М.І. Орленко. - К. : КНУБА, 2018. - 45 с.

 1.  

Павліков, А.М. Залізобетонні конструкції: будівлі, споруди та їх частини [Текст] : підручник / А.М. Павліков. - 2-ге вид., випр. - Полтава : АСМІ, 2017. - 286 с. : іл.

 1.  

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність [Текст] : підручник / В.Б. Васюта, О.В. Григор'єва, С.Ю. Кулакова та ін. ; за ред. І.М. Сотник, Л.М. Таранюка. - Суми : Універ. книга, 2018. - 572 с.

 1.  

Приймак, С.А. Економічний механізм захисту прав споживачів на ринку банківських послуг в Україні [Текст] / С.А. Приймак. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. - 20 с.

 1.  

Проблеми загальної енергетики [Текст] : наук. зб. НАН України / голов. ред. М.М. Кулик. - К. : ІЗЕ НАН України, 2017. - Вип. 4 (51). - 88 с.

 1.  

Раед, Яхя Абдулгафур. Моделі та методи забезпечення якості обслуговування в програмно-конфігурованих мережах : автореферат / Яхя Абдулгафур Раед. - Одеса : ОНАЗ, 2017. - 21 с.

 1.  

Сталезалізобетонні каркаси багатоповерхових будівель [Текст] : монографія / Л.І. Стороженко, Д.А. Єрмоленко, О.В. Нижник, С.О. Мурза. - Полтава : Пусан А.Ф., 2017. - 279 с. : іл., табл

 1.  

Сьоміна, Ю.А. Напружено-деформовний стан прогінних залізобетонних елементів за дії циклічного знакопостійного навантаження [Текст] : автореферат / Ю.А. Сьоміна. - Одеса : ОДАБА, 2018. - 20 с

 1.  

Тараєвський, О.С. Забезпечення працездатності тривалоексплуатовних газопроводів за складних гірничо-геологічних умов [Текст] : автореф. дис... д-р техн. наук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 40 с.

 1.  

Трансформація сільського розселення в Україні [Текст] : кол. моногр. / ред. Т.А. Заяць ; Ін-т демогр. та соц. досл. НАНУ. - К., 2017. - 298 с.

 1.  

Управління фінансово-економічною безпекою [Текст] : підручник / В.О. Онищенко, Г.В. Козаченко, С.В. Онищенко, Т.М. Завора. - Полтава : ПолтНТУ, 2018. - 530 с.

 1.  

Утеплення, ремонт та реконструкція плоских покрівель цивільних будівель : посібник / за заг. ред. О.В. Семка. - Полтава : Астрая, 2017. - 238 с. : іл. + додат.: табл., кресл.

 1.  

Харченко, С.О. Концепція інтенсифікації процесів віброрешітного просіювання зернових сумішей [Текст] : автореф. дис... д-р техн. наук / С.О. Харченко. - Х. : ХНТУСГ, 2018. - 38 с.

 1.  

Шевченко, Л.С. Перспектива [Текст] : курс лекцій з дисц. «Перспектива та основи архітектури» (зміст. модуль 1) / Л.С. Шевченко. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 144 с

 1.  

Шендеровський, В. Нехай не гасне світ науки [Текст] / В. Шендеровський. - К. : Простір, 2011. - Кн. 3. - 344 с.

 1.  

Шендеровський, В. Нехай не гасне світ науки [Текст] / В. Шендеровський. - К. : Простір, 2017. - Кн. 4. - 336 с.

 1.  

Шерстюкова, К.Ю. Перерозподіл природно-ресурсної ренти в національній економіці [Текст] : автореферат / К.Ю. Шерстюкова. - К., 2017. - 20 с.

 1.  

Шульга, Г.М. Містобудівні основи просторового планування гірських рекреаційних територій (на прикладі Українських Карпат) [Текст] : автореферат... докт. архіт. - К. : КНУБА, 2018. - 34 с.

 

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 5635686
Кількість переглядів сторінки: 1274
Сторінка була створена за 0.039 секунд