МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Полтавського

національного технічного

університету

імені Юрія Кондратюка
    06    04          2016 року № 95

 

 

   

ПОЛОЖЕННЯ

про науково-технічну бібліотеку

  

 

УХВАЛЕНО

Вченою радою університету

01.02.2016 р. протокол № 11

 

Полтава 2016

 

  1. 1. Загальні положення

1.1. Науково-технічна бібліотека (далі по тексту НТБ) є структурним підрозділом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, який забезпечує літературою та інформацією освітньо-виховний та науковий процес університету і діє на підставі Положення про науково-технічну бібліотеку.

1.2. Науково-технічна бібліотека в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про національну програму інформатизації», підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Правилами внутрішнього трудового розпорядку університету, правилами і стандартами документального забезпечення управління, іншими нормативними документами, наказами та розпорядженнями по університету та цим Положенням .

1.3. Університет забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування науково-технічної бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення її фонд у, комп’ютеризацію та технічне оснащення.

1.4. Загальне методичне керівництво науково-технічною бібліотекою ПолтНТУ здійснює Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти і науки України.

1.5. Науково-технічна бібліотека виконує функції  обласного методичного центру для бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ - І V рівнів акредитації, незалежно від їх відомчого підпорядкування.

1.6. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування науково-технічною бібліотекою Полтавського національного

технічного університету імені Юрія Кондратюка, які складаються на основі Типових правил користування і затверджуються наказом ректора університету.

1.7. Завдання, зміст роботи, взаємозв язки, права і відповідальність структурних підрозділів науково-технічної бібліотеки визначаються цим Положенням, Правилами користування науково-технічною бібліотекою, відповідними положеннями про стуктурні підрозділи.

1.8. Положення про науково-технічну бібліотеку Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка складено на основі «Примірного положення про бібліотеку вищого закладу ІІІ - IV рівнів акредитації» (наказ МОН України від 06.08.04 № 641).

 

2. Основні завдання

Основними завданнями науково-технічної бібліотеки  є:

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів університету згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів.

2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю університету та інформаційних потреб у сіх категорій користувачів.

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’ язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

2.4. Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.  

2.5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі інформаційних технологій та комп’ ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.

2.6. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням новітніх інформаційних технологій.

2.7. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.8. Координація та кооперація своєї діяльності зі структурними підрозділами та громадськими організаціями університету.

2.9. Співпраця та взаємодія  з бібліотеками інших систем і відомств. Налагодження прямих зв’язків з бібліотеками інших країн, співробітництва з освітніми добродійними фондами, організаціями, установами тощо.

 

3. Основні функції

3.1. Науково-технічна бібліотека здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

3.1.1. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів у всіх своїх підрозділах.

3.1.2. Безкоштовно надає користувачам НТБ основні бібліотечні послуги.

3.1.3. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного  абонементу (МБА), внутрішнього та міжнародного книгообміну, електронної доставки документів (ЕДД) тощо.

3.1.4. Вивчає та аналізує інформаційні потреби користувачів, здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науково-педагогічних працівників, студентів університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового та масового інформування. Проводить маркетингові дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації їх задоволення.

3.1.5. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії із всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечує користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і поза її межами.

3.1.6. Створює електронні бази даних, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури на допомогу освітній, науковій та виховній роботі університету, виконує всі види бібліотечних довідок, проводить бібліографічні огляди.

3.1.7. Організ ов ує для студентів заняття з основ інформаційної культури, бібліотекознавства та бібліографії. Пропагує бібліотечно-бібліографічні знання шляхом проведення індивідуальних бесід, консультацій, організації переглядів літератури, книжкових вистав о к, інших заходів.

3.2. Формує бібліотечн ий фонд згідно з навчальними планами, програмою та тематикою наукових досліджень університету шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, електронних, аудіо - , відео-видань, CD -, DVD -дисків та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так  і за кордоном.

3.2.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основн ого та підсобн ого бібліотечн ого фонду , їх зберігання, реставрацію, консервацію, копіювання та оцифровування.

3.2.2. Спільно з кафедрами вивчає забезпечен ість студентів виданнями й іншими інформаційними ресурсами та її використання, а також питання видання та перевидання навчальної та науково-методичної літератури в університеті.

3.2.3. Систематично аналізує використання бібліотечн ого фонду з метою його оптимізації. Вносить до Міністерства освіти і науки України пропозиції щодо видання навчальної літератури.

3.2.4. Проводить перевірку фонду за існуючим порядком.

3.2.5. Вилучає з бібліотечн ого фонду документи, що втратили актуальність,

наукову та виробничу цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.

3.3. Створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та баз даних на традиційних та електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібілотечно-інформаційних ресурсів.

3.4. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

3.5. Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з удосконалення в сіх напрямів діяльності бібліотеки.

3. 5 .1. Оформляє та в установленому порядку подає на затвердження інструктивно-нормативну документацію, що регламентує роботу НТБ .

3. 5 .2.    Складає щорічні плани та звіти про роботу .

3. 5 .3. Проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, інформатики, бібліографії, історії книги та ін.

3. 5 .4.   Систематично вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід та результати науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на інноваційні бібліотечні технології.

3. 5 .5. Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівнів своїх працівників.

3.6. Проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням компютерних технологій.

3.7. Очолює обласне Методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації Полтавського регіону.

3.7.1. Здійснює методичне керівництво бібліотеками Методичного об’єднання.

3.7.2. Виявляє, вивчає, аналізує та сприяє впровадженню передового досвіду.

3.7.3. Одержує та аналізує звітно-планову документацію, що надходить від бібліотек Методичного об єднання.

3.7.4. Надає методичну допомогу бібліотекам навчальних закладів різних рівнів акредитації регіону.

3.7.5. Проводить засідання Методичного об’єднання з метою координації роботи бібліотек та підвищення кваліфікації.

3.7.6. Подає річні плани та звіти про роботу НТБ як методичного центру  та Методичного об’єднання до Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна – зонального методичного центру Північно-Східного регіону та Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (методичний відділ) – опорної бази Науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти і науки України.

3.8. Бере участь у вітчизняних та міжнародних бібліотечних програмах та проектах.

3.9. Бере участь у розробленні організаційно-розпорядчих, організаційно-методичних та інших нормативних документів університету.

3.10. Співпрацює з іншими підрозділами університету з питань освітньої, наукової та виховної діяльності.

3.11. У межах своєї компетенції проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці співробітників та користувачів науково-технічної бібліотеки.

3.12. Здійснює інші відповідно до покладених на науково-технічну бібліотеку завдання та делеговані повноваження.

 

4. Управління. Структура та штати. Матеріально-технічне забезпечення

4.1. Управління науково-технічною бібліотекою.

4.1.1. Керівництво НТБ здійснює директор, який підпорядковується ректору,  першому проректору, проректору з науково-педагогічної та соціальної роботи і є членом Вченої ради університету. На період відсутності директора (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки покладаються наказом ректора на  завідувача науково-методичного відділу  в порядку, встановленому нормативно-правовими актами.

4.1.2. Керівництво університету забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів, виділяє науково-технічній бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп’ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо.

4.1.3. Правила користування науково-технічною бібліотекою розробля-ються на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні  і затверджується ректором або першим проректором університету.

4.1.4. Річні плани та звіти про роботу науково-технічної бібліотеки, затверджені директором, подаються у встановлені терміни в науково-методичний відділ Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (зонального методичного центру) та науково-методичний відділ Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (методичного центру бібліотек вищих навчальних закладів).

4.1.5. З метою розвитку демократичних основ та колегіальності у вирішенні основних бібліотечних питань у науково-технічній бібліотеці діє Науково-методична рада, до складу якої входять керівники відділів та провідні спеціалісти.

4.1.6. Завдання, зміст роботи, взаємовідносини, права і відповідальність структурних підрозділів НТБ визначаються положеннями про них, Правилами користування науково-технічною бібліотекою ПолтНТУ і цим Положенням.

4.1.7. Директор у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи науково-технічної бібліотеки, результати її господарської діяльності, стан і збереження фонду та іншого майна; видає розпорядження та накази, які обов’язкові для всіх працівників бібліотеки. Персональна відповідальність поєднується з колегіальним обговоренням питань, що розглядаються на науково-методичній раді НТБ .

4.1.8. Режим роботи науково-технічної бібліотеки встановлюється ректором відповідно до Внутрішнього трудового розпорядку університету.

4.2. Структура та штати.

4.2.1. Структура та штатний розклад науково-технічної бібліотеки затверджуються ректором університету за поданням директора і мають

забезпечувати повноцінне функціонування НТБ, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, надання їм можливості використання необхідної комп’ютерної техніки, доступу до електронних баз даних, мережі Інтернет тощо.

4.2.2. Усі працівники науково-технічної бібліотеки призначаються на посаду і звільняються з посади ректором (першим проректором) університету за поданням директора НТБ в порядку, передбаченому П равилами внутрішнього трудового розпорядку та чинним трудовим законодавством.

4.2.3. Бібліотечні працівники повинні мати середньо-спеціальну, спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю університету. Коло посадових обов’язків бібліотечних працівників визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених наказом ректора (першого проректора) університету. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.

4.3. Матеріально-технічне забезпечення.

4.3.1. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду та майна науково-технічної бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

4.3.2. Забороняється використовувати приміщення науково-технічної бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями НТБ.

4.3.3. Забороняється переміщення науково-технічної бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»).

4.3.4. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно- гігієнічних норм та вимог з охорони праці працівників бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.

4.3.5. Науково-технічна бібліотека має свою печатку, де відображено, що вона є структурним підрозділом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, і штампи, необхідні для роботи бібліотеки.

 

5. Права та обовязки

5.1. Науково-технічна бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у цьому Положенні.

5.1.2. Вилучати документи із свого фонду відповідно до нормативно-правових актів.

5.1.3. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

5.1.4. Визначати згідно з Правилами користування науково-технічною бібліотекою ПолтНТУ види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

5.1.5. Вносити керівництву університету пропозиції з питань бібліотечно-бібліографічного та інформаційного забезпечення навчального, наукового та виховного процесів.

5.1.6. Давати роз’яснення, рекомендації, вказівки, що входять до компетенції науково-технічної бібліотеки.

5.1.7. Брати участь у загальноуніверситетських заходах з питань освітньої , наукової та виховної роботи (конференціях, семінарах, нарадах тощо).

5.1.8. Здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами і організаціями. Представляти університет у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами, брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи.

5.1.9. Вести листування з іншими бібліотеками, книговидавничими та торговельними організаціями, громадськими та благодійними організаціями з питань, що стосуються компетенції науково-технічної бібліотеки.

5.1.10. Розробляти структуру, штатний розклад науково-технічної бібліотеки, здійснювати в установленому порядку підбір та розстановку кадрів.

5.2. Працівники науково-технічної бібліотеки мають право:

5.2.1. На підтримку з боку університету в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичного об’єднання, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

5 .2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

5.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України «Про відпустки» за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку (до чотирьох  

календарних днів, директор – до семи календарних днів) відповідно до Колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом.

5.3. Науково-технічна бібліотека несе відповідальність ( персональна відповідальність директора та працівників науково-технічної бібліотеки встановлюється відповідними посадовими інструкціями) за:

5.3.1. Виконання трудових обов язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні.

5.3.2. Збереження бібліотечного фонду, обладнання та іншого бібліотечного майна згідно з діючим законодавством.

5.3.3. Працівники науково-технічної бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України за:

- невчасне і неналежне виконання покладених на науково-технічну бібліотеку завдань і функцій;

- недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на науково-технічну бібліотеку ;

- недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції науково-технічної бібліотеки.

5.4. Науково-технічна бібліотека зобов’язана:

5.4.1. Своєю діяльністю забезпечувати реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлених Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

5.4.2. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування науково-технічною бібліотекою.

5.4.3. Не використовувати відомості про користувачів науково-технічної бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди.

5.4.4. Звітуватись про свою роботу перед Вченою радою університету.

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 5637597
Кількість переглядів сторінки: 1
Сторінка була створена за 0.062 секунд